منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1471.46 1.7800 0.1200 1475.70 1469.02 12:56:53
گرم 47.31 0.0572 0.0039 47.44 47.23 12:56:53
کیلوگرم 47308.50 57.2283 3.8581 47444.82 47230.05 12:56:53
تولا 551.80 0.6675 0.0450 553.39 550.88 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.07 0.0700 0.3900 17.17 17.04 12:55:47
گرم 0.55 0.0023 0.0125 0.55 0.55 12:55:47
کیلوگرم 548.81 2.2506 12.5388 552.03 547.85 12:55:47
تولا 6.40 0.0263 0.1463 6.44 6.39 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 916.05 4.8000 0.5200 922.30 915.30 12:56:53
گرم 29.45 0.1543 0.0167 29.65 29.43 12:56:53
کیلوگرم 29451.67 154.3235 16.7184 29652.61 29427.56 12:56:53
تولا 343.52 1.8000 0.1950 345.86 343.24 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1730.70 5.4000 0.3100 1738.95 1724.60 12:56:33
گرم 55.64 0.1736 0.0100 55.91 55.45 12:56:33
کیلوگرم 55643.26 173.6139 9.9667 55908.50 55447.14 12:56:33
تولا 649.01 2.0250 0.1163 652.11 646.73 12:56:33

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1327.26 1.6056 0.1200 1331.08 1325.06 12:56:53
گرم 42.67 0.0516 0.0039 42.80 42.60 12:56:53
کیلوگرم 42672.27 51.6199 3.8581 42795.23 42601.51 12:56:53
تولا 497.72 0.6021 0.0450 499.16 496.90 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.40 0.0631 0.3900 15.49 15.37 12:55:47
گرم 0.50 0.0020 0.0125 0.50 0.49 12:55:47
کیلوگرم 495.03 2.0300 12.5388 497.93 494.16 12:55:47
تولا 5.77 0.0237 0.1463 5.81 5.76 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 826.28 4.3296 0.5200 831.91 825.60 12:56:53
گرم 26.57 0.1392 0.0167 26.75 26.54 12:56:53
کیلوگرم 26565.41 139.1998 16.7184 26746.66 26543.66 12:56:53
تولا 309.85 1.6236 0.1950 311.97 309.60 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1561.09 4.8708 0.3100 1568.53 1555.59 12:56:33
گرم 50.19 0.1566 0.0100 50.43 50.01 12:56:33
کیلوگرم 50190.22 156.5997 9.9667 50429.47 50013.32 12:56:33
تولا 585.41 1.8266 0.1163 588.20 583.35 12:56:33

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1136.85 1.3752 0.1200 1140.13 1134.96 12:56:53
گرم 36.55 0.0442 0.0039 36.66 36.49 12:56:53
کیلوگرم 36550.55 44.2146 3.8581 36655.87 36489.94 12:56:53
تولا 426.32 0.5157 0.0450 427.55 425.61 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.19 0.0541 0.3900 13.27 13.17 12:55:47
گرم 0.42 0.0017 0.0125 0.43 0.42 12:55:47
کیلوگرم 424.01 1.7388 12.5388 426.50 423.27 12:55:47
تولا 4.95 0.0203 0.1463 4.97 4.94 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 707.74 3.7085 0.5200 712.57 707.16 12:56:53
گرم 22.75 0.1192 0.0167 22.91 22.74 12:56:53
کیلوگرم 22754.36 119.2303 16.7184 22909.61 22735.73 12:56:53
تولا 265.40 1.3907 0.1950 267.21 265.19 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1337.14 4.1720 0.3100 1343.51 1332.43 12:56:33
گرم 42.99 0.1341 0.0100 43.19 42.84 12:56:33
کیلوگرم 42989.98 134.1341 9.9667 43194.91 42838.46 12:56:33
تولا 501.43 1.5645 0.1163 503.82 499.66 12:56:33

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5404.53 6.5378 0.1200 5420.10 5395.56 12:56:53
گرم 173.76 0.2102 0.0039 174.26 173.47 12:56:53
کیلوگرم 173759.40 210.1938 3.8581 174260.08 173471.27 12:56:53
تولا 2026.70 2.4517 0.0450 2032.54 2023.34 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.70 0.2571 0.3900 63.06 62.59 12:55:47
گرم 2.02 0.0083 0.0125 2.03 2.01 12:55:47
کیلوگرم 2015.73 8.2660 12.5388 2027.54 2012.19 12:55:47
تولا 23.51 0.0964 0.1463 23.65 23.47 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3364.56 17.6299 0.5200 3387.52 3361.81 12:56:53
گرم 108.17 0.5668 0.0167 108.91 108.08 12:56:53
کیلوگرم 108173.04 566.8147 16.7184 108911.08 108084.47 12:56:53
تولا 1261.71 6.6112 0.1950 1270.32 1260.68 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6356.69 19.8337 0.3100 6386.99 6334.28 12:56:33
گرم 204.37 0.6377 0.0100 205.35 203.65 12:56:33
کیلوگرم 204372.11 637.6665 9.9667 205346.33 203651.79 12:56:33
تولا 2383.76 7.4376 0.1163 2395.12 2375.36 12:56:33

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1958.22 2.3688 0.1200 1963.86 1954.97 12:56:53
گرم 62.96 0.0762 0.0039 63.14 62.85 12:56:53
کیلوگرم 62958.15 76.1594 3.8581 63139.57 62853.76 12:56:53
تولا 734.33 0.8883 0.0450 736.45 733.11 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.72 0.0932 0.3900 22.85 22.68 12:55:47
گرم 0.73 0.0030 0.0125 0.73 0.73 12:55:47
کیلوگرم 730.36 2.9950 12.5388 734.64 729.08 12:55:47
تولا 8.52 0.0349 0.1463 8.57 8.50 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1219.08 6.3878 0.5200 1227.40 1218.08 12:56:53
گرم 39.19 0.2054 0.0167 39.46 39.16 12:56:53
کیلوگرم 39194.28 205.3737 16.7184 39461.70 39162.19 12:56:53
تولا 457.16 2.3954 0.1950 460.27 456.78 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2303.22 7.1863 0.3100 2314.19 2295.10 12:56:33
گرم 74.05 0.2310 0.0100 74.40 73.79 12:56:33
کیلوگرم 74050.04 231.0454 9.9667 74403.03 73789.05 12:56:33
تولا 863.71 2.6949 0.1163 867.82 860.66 12:56:33

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10354.22 12.5253 0.1200 10384.06 10337.05 12:56:53
گرم 332.90 0.4027 0.0039 333.86 332.34 12:56:53
کیلوگرم 332895.74 402.6983 3.8581 333854.97 332343.72 12:56:53
تولا 3882.84 4.6970 0.0450 3894.02 3876.40 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 120.12 0.4926 0.3900 120.82 119.91 12:55:47
گرم 3.86 0.0158 0.0125 3.88 3.86 12:55:47
کیلوگرم 3861.83 15.8364 12.5388 3884.45 3855.04 12:55:47
تولا 45.04 0.1847 0.1463 45.31 44.96 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6445.97 33.7762 0.5200 6489.95 6440.69 12:56:53
گرم 207.24 1.0859 0.0167 208.66 207.07 12:56:53
کیلوگرم 207242.56 1085.9280 16.7184 208656.53 207072.89 12:56:53
تولا 2417.24 12.6661 0.1950 2433.73 2415.26 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12178.42 37.9982 0.3100 12236.47 12135.49 12:56:33
گرم 391.55 1.2217 0.0100 393.41 390.17 12:56:33
کیلوگرم 391544.90 1221.6689 9.9667 393411.34 390164.86 12:56:33
تولا 4566.91 14.2493 0.1163 4588.68 4550.81 12:56:33

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159682.84 193.1656 0.1200 160142.96 159418.05 12:56:53
گرم 5133.92 6.2104 0.0039 5148.72 5125.41 12:56:53
کیلوگرم 5133918.67 6210.4136 3.8581 5148712.01 5125405.51 12:56:53
تولا 59881.11 72.4372 0.0450 60053.66 59781.81 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1852.44 7.5964 0.3900 1863.29 1849.18 12:55:47
گرم 59.56 0.2442 0.0125 59.91 59.45 12:55:47
کیلوگرم 59557.17 244.2297 12.5388 59906.07 59452.50 12:55:47
تولا 694.66 2.8487 0.1463 698.73 693.44 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 99409.75 520.8960 0.5200 100088.00 99328.36 12:56:53
گرم 3196.10 16.7472 0.0167 3217.90 3193.48 12:56:53
کیلوگرم 3196095.17 16747.1828 16.7184 3217901.39 3193478.42 12:56:53
تولا 37278.68 195.3361 0.1950 37533.03 37248.16 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 187815.56 586.0080 0.3100 188710.85 187153.59 12:56:33
گرم 6038.41 18.8406 0.0100 6067.19 6017.13 12:56:33
کیلوگرم 6038406.10 18840.5806 9.9667 6067190.32 6017123.22 12:56:33
تولا 70430.89 219.7532 0.1163 70766.62 70182.65 12:56:33

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14137.79 17.1022 0.1200 14178.53 14114.34 12:56:53
گرم 454.54 0.5498 0.0039 455.85 453.79 12:56:53
کیلوگرم 454540.09 549.8494 3.8581 455849.84 453786.36 12:56:53
تولا 5301.67 6.4133 0.0450 5316.95 5292.88 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 164.01 0.6726 0.3900 164.97 163.72 12:55:47
گرم 5.27 0.0216 0.0125 5.30 5.26 12:55:47
کیلوگرم 5272.99 21.6233 12.5388 5303.88 5263.73 12:55:47
تولا 61.50 0.2522 0.1463 61.86 61.40 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8801.41 46.1184 0.5200 8861.46 8794.20 12:56:53
گرم 282.97 1.4827 0.0167 284.90 282.74 12:56:53
کیلوگرم 282971.64 1482.7399 16.7184 284902.29 282739.96 12:56:53
تولا 3300.53 17.2944 0.1950 3323.05 3297.83 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16628.57 51.8832 0.3100 16707.83 16569.96 12:56:33
گرم 534.62 1.6681 0.0100 537.17 532.74 12:56:33
کیلوگرم 534620.40 1668.0824 9.9667 537168.86 532736.08 12:56:33
تولا 6235.72 19.4562 0.1163 6265.44 6213.74 12:56:33

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1457.04 1.7626 0.1200 1461.24 1454.62 12:56:53
گرم 46.84 0.0567 0.0039 46.98 46.77 12:56:53
کیلوگرم 46844.88 56.6674 3.8581 46979.86 46767.20 12:56:53
تولا 546.39 0.6610 0.0450 547.96 545.48 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.90 0.0693 0.3900 17.00 16.87 12:55:47
گرم 0.54 0.0022 0.0125 0.55 0.54 12:55:47
کیلوگرم 543.43 2.2285 12.5388 546.62 542.48 12:55:47
تولا 6.34 0.0260 0.1463 6.38 6.33 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 907.07 4.7530 0.5200 913.26 906.33 12:56:53
گرم 29.16 0.1528 0.0167 29.36 29.14 12:56:53
کیلوگرم 29163.04 152.8111 16.7184 29362.02 29139.17 12:56:53
تولا 340.15 1.7824 0.1950 342.47 339.87 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1713.74 5.3471 0.3100 1721.91 1707.70 12:56:33
گرم 55.10 0.1719 0.0100 55.36 54.90 12:56:33
کیلوگرم 55097.95 171.9125 9.9667 55360.60 54903.75 12:56:33
تولا 642.65 2.0052 0.1163 645.72 640.39 12:56:33

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105619.93 127.7666 0.1200 105924.27 105444.79 12:56:53
گرم 3395.76 4.1078 0.0039 3405.54 3390.13 12:56:53
کیلوگرم 3395756.98 4107.7892 3.8581 3405541.83 3390126.08 12:56:53
تولا 39607.50 47.9125 0.0450 39721.63 39541.82 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1225.27 5.0245 0.3900 1232.45 1223.11 12:55:47
گرم 39.39 0.1615 0.0125 39.62 39.32 12:55:47
کیلوگرم 39393.24 161.5423 12.5388 39624.01 39324.00 12:55:47
تولا 459.48 1.8842 0.1463 462.17 458.67 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 65753.15 344.5392 0.5200 66201.77 65699.32 12:56:53
گرم 2114.01 11.0772 0.0167 2128.44 2112.28 12:56:53
کیلوگرم 2114011.38 11077.1842 16.7184 2128434.80 2112280.57 12:56:53
تولا 24657.45 129.2023 0.1950 24825.68 24637.26 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 124227.92 387.6066 0.3100 124820.09 123790.06 12:56:33
گرم 3994.02 12.4618 0.0100 4013.06 3979.94 12:56:33
کیلوگرم 3994017.24 12461.8323 9.9667 4013056.15 3979939.99 12:56:33
تولا 46585.50 145.3526 0.1163 46807.57 46421.31 12:56:33

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11512.70 13.9267 0.1200 11545.88 11493.61 12:56:53
گرم 370.14 0.4478 0.0039 371.21 369.53 12:56:53
کیلوگرم 370141.72 447.7541 3.8581 371208.28 369527.95 12:56:53
تولا 4317.27 5.2225 0.0450 4329.71 4310.11 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 133.56 0.5477 0.3900 134.34 133.32 12:55:47
گرم 4.29 0.0176 0.0125 4.32 4.29 12:55:47
کیلوگرم 4293.91 17.6083 12.5388 4319.07 4286.37 12:55:47
تولا 50.08 0.2054 0.1463 50.38 50.00 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7167.18 37.5552 0.5200 7216.08 7161.31 12:56:53
گرم 230.43 1.2074 0.0167 232.00 230.24 12:56:53
کیلوگرم 230429.86 1207.4268 16.7184 232002.03 230241.20 12:56:53
تولا 2687.69 14.0832 0.1950 2706.03 2685.49 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13541.00 42.2496 0.3100 13605.54 13493.27 12:56:33
گرم 435.35 1.3584 0.0100 437.43 433.82 12:56:33
کیلوگرم 435352.83 1358.3552 9.9667 437428.10 433818.39 12:56:33
تولا 5077.88 15.8436 0.1163 5102.08 5059.98 12:56:33

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2162.60 2.6161 0.1200 2168.84 2159.02 12:56:53
گرم 69.53 0.0841 0.0039 69.73 69.41 12:56:53
کیلوگرم 69529.31 84.1084 3.8581 69729.65 69414.01 12:56:53
تولا 810.98 0.9810 0.0450 813.31 809.63 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.09 0.1029 0.3900 25.23 25.04 12:55:47
گرم 0.81 0.0033 0.0125 0.81 0.81 12:55:47
کیلوگرم 806.59 3.3076 12.5388 811.32 805.17 12:55:47
تولا 9.41 0.0386 0.1463 9.46 9.39 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1346.32 7.0546 0.5200 1355.50 1345.22 12:56:53
گرم 43.29 0.2268 0.0167 43.58 43.25 12:56:53
کیلوگرم 43285.12 226.8092 16.7184 43580.44 43249.68 12:56:53
تولا 504.87 2.6455 0.1950 508.31 504.46 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2543.61 7.9364 0.3100 2555.73 2534.64 12:56:33
گرم 81.78 0.2552 0.0100 82.17 81.49 12:56:33
کیلوگرم 81778.89 255.1604 9.9667 82168.72 81490.66 12:56:33
تولا 953.85 2.9761 0.1163 958.40 950.49 12:56:33

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8384.08 10.1421 0.1200 8408.24 8370.18 12:56:53
گرم 269.55 0.3261 0.0039 270.33 269.11 12:56:53
کیلوگرم 269554.38 326.0753 3.8581 270331.10 269107.40 12:56:53
تولا 3144.03 3.8033 0.0450 3153.09 3138.82 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.26 0.3988 0.3900 97.83 97.09 12:55:47
گرم 3.13 0.0128 0.0125 3.15 3.12 12:55:47
کیلوگرم 3127.03 12.8232 12.5388 3145.34 3121.53 12:55:47
تولا 36.47 0.1496 0.1463 36.69 36.41 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5219.47 27.3494 0.5200 5255.08 5215.20 12:56:53
گرم 167.81 0.8793 0.0167 168.95 167.67 12:56:53
کیلوگرم 167809.72 879.3043 16.7184 168954.65 167672.33 12:56:53
تولا 1957.30 10.2560 0.1950 1970.66 1955.70 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9861.18 30.7681 0.3100 9908.19 9826.43 12:56:33
گرم 317.04 0.9892 0.0100 318.56 315.93 12:56:33
کیلوگرم 317044.14 989.2173 9.9667 318555.45 315926.69 12:56:33
تولا 3697.95 11.5381 0.1163 3715.57 3684.91 12:56:33

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 446.74 0.5404 0.1200 448.02 445.99 12:56:53
گرم 14.36 0.0174 0.0039 14.40 14.34 12:56:53
کیلوگرم 14362.86 17.3745 3.8581 14404.25 14339.04 12:56:53
تولا 167.53 0.2027 0.0450 168.01 167.25 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.18 0.0213 0.3900 5.21 5.17 12:55:47
گرم 0.17 0.0007 0.0125 0.17 0.17 12:55:47
کیلوگرم 166.62 0.6833 12.5388 167.60 166.33 12:55:47
تولا 1.94 0.0080 0.1463 1.95 1.94 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 278.11 1.4573 0.5200 280.01 277.89 12:56:53
گرم 8.94 0.0469 0.0167 9.00 8.93 12:56:53
کیلوگرم 8941.53 46.8526 16.7184 9002.53 8934.21 12:56:53
تولا 104.29 0.5465 0.1950 105.00 104.21 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 525.44 1.6394 0.3100 527.95 523.59 12:56:33
گرم 16.89 0.0527 0.0100 16.97 16.83 12:56:33
کیلوگرم 16893.29 52.7092 9.9667 16973.82 16833.75 12:56:33
تولا 197.04 0.6148 0.1163 197.98 196.35 12:56:33

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6137.46 7.4244 0.1200 6155.14 6127.28 12:56:53
گرم 197.32 0.2387 0.0039 197.89 197.00 12:56:53
کیلوگرم 197323.76 238.6992 3.8581 197892.35 196996.56 12:56:53
تولا 2301.55 2.7841 0.0450 2308.18 2297.73 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 71.20 0.2920 0.3900 71.62 71.07 12:55:47
گرم 2.29 0.0094 0.0125 2.30 2.29 12:55:47
کیلوگرم 2289.10 9.3870 12.5388 2302.51 2285.08 12:55:47
تولا 26.70 0.1095 0.1463 26.86 26.65 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3820.84 20.0208 0.5200 3846.91 3817.72 12:56:53
گرم 122.84 0.6437 0.0167 123.68 122.74 12:56:53
کیلوگرم 122842.91 643.6832 16.7184 123681.04 122742.34 12:56:53
تولا 1432.82 7.5078 0.1950 1442.59 1431.64 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7218.75 22.5234 0.3100 7253.16 7193.31 12:56:33
گرم 232.09 0.7241 0.0100 233.19 231.27 12:56:33
کیلوگرم 232088.02 724.1436 9.9667 233194.35 231270.00 12:56:33
تولا 2707.03 8.4463 0.1163 2719.94 2697.49 12:56:33

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13391.32 16.1992 0.1200 13429.90 13369.11 12:56:53
گرم 430.54 0.5208 0.0039 431.78 429.83 12:56:53
کیلوگرم 430540.49 520.8175 3.8581 431781.09 429826.56 12:56:53
تولا 5021.75 6.0747 0.0450 5036.22 5013.42 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 155.35 0.6370 0.3900 156.26 155.08 12:55:47
گرم 4.99 0.0205 0.0125 5.02 4.99 12:55:47
کیلوگرم 4994.58 20.4816 12.5388 5023.84 4985.80 12:55:47
تولا 58.26 0.2389 0.1463 58.60 58.15 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8336.70 43.6834 0.5200 8393.58 8329.87 12:56:53
گرم 268.03 1.4045 0.0167 269.86 267.81 12:56:53
کیلوگرم 268030.81 1404.4516 16.7184 269859.52 267811.36 12:56:53
تولا 3126.26 16.3813 0.1950 3147.59 3123.70 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15750.58 49.1438 0.3100 15825.66 15695.07 12:56:33
گرم 506.39 1.5800 0.0100 508.81 504.61 12:56:33
کیلوگرم 506392.58 1580.0080 9.9667 508806.48 504607.75 12:56:33
تولا 5906.47 18.4289 0.1163 5934.63 5885.65 12:56:33

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 228591.31 276.5230 0.1200 229250.00 228212.26 12:56:53
گرم 7349.38 8.8904 0.0039 7370.56 7337.19 12:56:53
کیلوگرم 7349375.83 8890.4143 3.8581 7370552.99 7337188.97 12:56:53
تولا 85721.80 103.6962 0.0450 85968.81 85579.66 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2651.82 10.8745 0.3900 2667.36 2647.16 12:55:47
گرم 85.26 0.3496 0.0125 85.76 85.11 12:55:47
کیلوگرم 85258.07 349.6230 12.5388 85757.54 85108.24 12:55:47
تولا 994.43 4.0779 0.1463 1000.26 992.69 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 142308.37 745.6800 0.5200 143279.31 142191.86 12:56:53
گرم 4575.32 23.9742 0.0167 4606.54 4571.57 12:56:53
کیلوگرم 4575316.85 23974.1508 16.7184 4606533.19 4571570.88 12:56:53
تولا 53365.68 279.6302 0.1950 53729.78 53321.98 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 268864.25 838.8900 0.3100 270145.88 267916.61 12:56:33
گرم 8644.19 26.9709 0.0100 8685.39 8613.72 12:56:33
کیلوگرم 8644179.75 26970.9197 9.9667 8685385.33 8613712.60 12:56:33
تولا 100824.17 314.5840 0.1163 101304.78 100468.80 12:56:33

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5359.06 6.4828 0.1200 5374.50 5350.17 12:56:53
گرم 172.30 0.2084 0.0039 172.79 172.01 12:56:53
کیلوگرم 172297.57 208.4254 3.8581 172794.04 172011.86 12:56:53
تولا 2009.65 2.4310 0.0450 2015.44 2006.32 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.17 0.2549 0.3900 62.53 62.06 12:55:47
گرم 2.00 0.0082 0.0125 2.01 2.00 12:55:47
کیلوگرم 1998.78 8.1965 12.5388 2010.49 1995.26 12:55:47
تولا 23.31 0.0956 0.1463 23.45 23.27 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3336.25 17.4816 0.5200 3359.02 3333.52 12:56:53
گرم 107.26 0.5620 0.0167 107.99 107.18 12:56:53
کیلوگرم 107262.98 562.0461 16.7184 107994.81 107175.16 12:56:53
تولا 1251.10 6.5556 0.1950 1259.63 1250.07 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6303.21 19.6668 0.3100 6333.26 6280.99 12:56:33
گرم 202.65 0.6323 0.0100 203.62 201.94 12:56:33
کیلوگرم 202652.74 632.3018 9.9667 203618.75 201938.47 12:56:33
تولا 2363.71 7.3751 0.1163 2374.97 2355.37 12:56:33

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 93830.59 113.5053 0.1200 94100.96 93675.00 12:56:53
گرم 3016.72 3.6493 0.0039 3025.42 3011.72 12:56:53
کیلوگرم 3016721.26 3649.2761 3.8581 3025413.92 3011718.89 12:56:53
تولا 35186.50 42.5645 0.0450 35287.89 35128.15 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1088.50 4.4637 0.3900 1094.88 1086.59 12:55:47
گرم 35.00 0.1435 0.0125 35.20 34.93 12:55:47
کیلوگرم 34996.15 143.5109 12.5388 35201.16 34934.64 12:55:47
تولا 408.19 1.6739 0.1463 410.58 407.47 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 58413.76 306.0816 0.5200 58812.30 58365.94 12:56:53
گرم 1878.05 9.8408 0.0167 1890.86 1876.51 12:56:53
کیلوگرم 1878044.60 9840.7446 16.7184 1890858.07 1876506.99 12:56:53
تولا 21905.18 114.7807 0.1950 22054.63 21887.24 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 110361.55 344.3418 0.3100 110887.62 109972.57 12:56:33
گرم 3548.21 11.0708 0.0100 3565.12 3535.70 12:56:33
کیلوگرم 3548203.48 11070.8377 9.9667 3565117.26 3535697.53 12:56:33
تولا 41385.61 129.1283 0.1163 41582.89 41239.74 12:56:33

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5518.42 6.6755 0.1200 5534.32 5509.27 12:56:53
گرم 177.42 0.2146 0.0039 177.93 177.13 12:56:53
کیلوگرم 177421.08 214.6232 3.8581 177932.31 177126.87 12:56:53
تولا 2069.41 2.5033 0.0450 2075.37 2065.98 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.02 0.2625 0.3900 64.39 63.91 12:55:47
گرم 2.06 0.0084 0.0125 2.07 2.05 12:55:47
کیلوگرم 2058.21 8.4402 12.5388 2070.27 2054.60 12:55:47
تولا 24.01 0.0984 0.1463 24.15 23.96 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3435.46 18.0014 0.5200 3458.90 3432.65 12:56:53
گرم 110.45 0.5788 0.0167 111.21 110.36 12:56:53
کیلوگرم 110452.60 578.7593 16.7184 111206.19 110362.16 12:56:53
تولا 1288.30 6.7505 0.1950 1297.09 1287.24 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6490.64 20.2516 0.3100 6521.58 6467.77 12:56:33
گرم 208.68 0.6511 0.0100 209.67 207.94 12:56:33
کیلوگرم 208678.90 651.1042 9.9667 209673.64 207943.39 12:56:33
تولا 2433.99 7.5944 0.1163 2445.60 2425.41 12:56:33

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2003.83 2.4240 0.1200 2009.61 2000.51 12:56:53
گرم 64.42 0.0779 0.0039 64.61 64.32 12:56:53
کیلوگرم 64424.72 77.9335 3.8581 64610.36 64317.89 12:56:53
تولا 751.44 0.9090 0.0450 753.60 750.19 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.25 0.0953 0.3900 23.38 23.21 12:55:47
گرم 0.75 0.0031 0.0125 0.75 0.75 12:55:47
کیلوگرم 747.37 3.0648 12.5388 751.75 746.06 12:55:47
تولا 8.72 0.0357 0.1463 8.77 8.70 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1247.48 6.5366 0.5200 1255.99 1246.46 12:56:53
گرم 40.11 0.2102 0.0167 40.38 40.07 12:56:53
کیلوگرم 40107.28 210.1577 16.7184 40380.93 40074.45 12:56:53
تولا 467.80 2.4512 0.1950 471.00 467.42 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2356.87 7.3537 0.3100 2368.10 2348.56 12:56:33
گرم 75.78 0.2364 0.0100 76.14 75.51 12:56:33
کیلوگرم 75774.99 236.4274 9.9667 76136.19 75507.91 12:56:33
تولا 883.83 2.7576 0.1163 888.04 880.71 12:56:33

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9918.08 11.9977 0.1200 9946.66 9901.64 12:56:53
گرم 318.87 0.3857 0.0039 319.79 318.34 12:56:53
کیلوگرم 318873.50 385.7358 3.8581 319792.33 318344.74 12:56:53
تولا 3719.28 4.4992 0.0450 3730.00 3713.12 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 115.06 0.4718 0.3900 115.73 114.85 12:55:47
گرم 3.70 0.0152 0.0125 3.72 3.69 12:55:47
کیلوگرم 3699.16 15.1694 12.5388 3720.83 3692.66 12:55:47
تولا 43.15 0.1769 0.1463 43.40 43.07 12:55:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6174.45 32.3534 0.5200 6216.58 6169.40 12:56:53
گرم 198.51 1.0402 0.0167 199.87 198.35 12:56:53
کیلوگرم 198513.09 1040.1865 16.7184 199867.50 198350.56 12:56:53
تولا 2315.42 12.1325 0.1950 2331.22 2313.53 12:56:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11665.44 36.3976 0.3100 11721.04 11624.32 12:56:33
گرم 375.05 1.1702 0.0100 376.84 373.73 12:56:33
کیلوگرم 375052.24 1170.2098 9.9667 376840.06 373730.33 12:56:33
تولا 4374.54 13.6491 0.1163 4395.39 4359.12 12:56:33
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.18 1.61 0.84 0.05 25.94 15.38 12.13 0.47